كتاب : رساله در عالم ذر و جواب از چند مسئله ديگر    صفحه :


رساله در عالم ذر و جواب از چند مسئله ديگر
از تصنيفات عالم رباني و حكيم صمداني
مولاي شهيد مرحوم آقاي حاج عبدالرضا خان ابراهيمي اعلي الله مقامه

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطيبين الطاهرين و علي اوليائهم الانجبين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين .
و بعد چنين گويد بنده مسكين عبدالرضا بن ابي‌القاسم بن زين‌العابدين اعلي الله مقامهما كه چندي پيش مراسله‌اي رسيد از يكي از جوانان از اهل ايمان بنام آقاي علي حاج‌قاسم كاشاني سلمه الله تعالي كه در آن از مسائلي سؤال نموده بودند و بواسطه اشتغال بجواب سؤالات ساير دوستان موفق بر جواب آنها نشدم و اكنون كه از جواب آنها فارغ شده‌ام مبادرت بجواب ايشان مينمايم و اميدوارم كه خداوند آنچه
 صلاح و مصلحت ايشان است از مطالب حقه بر قلم اين ناچيز جاري فرمايد چون خود معترفم كه از خود علمي ندارم و پيش از آنكه آنچه مينويسم تعليمي براي سائل باشد تعلمي براي خود من خواهد بود سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا و اينك شروع ميكنم بعرض جواب و لا حول و لا قوة الا بالله .
سؤال اول - عالم ذر چيست ؟ كيفيت قبول كردن و نكردن افراد در آن عالم چگونه بوده ؟
جواب - عالم ذر عالم نفوس است كه خداوند ما را از آنجا باين عالم فرو فرستاده و برگشت ما هم بآنجا است و همانجا قيامت و عالم آخرت است و معاد را هم كه معاد گفته‌اند معاد بمعني برگشتن است و تا كسي از جائي نيامده باشد وقتي كه آنجا برود نميگويند برگشت و عالم نفوس و عالم آخرت هم در باطن همين عالم ظاهر است و در خارج آن نيست كه مثلا فرض
 كنيد اين عالم يك كره است و آن عالم يك كره ديگر و همانطور كه روح و نفس و عقل شما در همين بدنتان است عالم نفوس هم در اين عالم است زمين آن عالم در زمين اين عالم است و آسمانهاي آن عالم در آسمانهاي اين عالم و همانطور كه بدن ظاهري عرضي ما مركب از عناصر ظاهره عرضيه است و مولود بين اين آسمان و زمين است نفس‌هاي ما هم مركب از عناصر عالم نفوس است و مولود بين زمين و آسمان آن عالم است و بدن حقيقي ما آن بدن است كه با آن خداوند در عالم آخرت ما را محشور ميفرمايد و اين بدن عنصري عرضي در همينجا كه هست ميماند و آن بدن الآن در همين بدن است و بواسطه اينكه لطيفتر از اين بدن است با چشم عرضي اين بدن ديده نميشود ولي با چشم خود آن بدن اگر بينا شده باشد ابدان ديگر و اوضاع آن عالم را ميشود ديد و با گوش آن