كتاب : مثنوي ، اشعار در مطالب حكمي    صفحه :


كتاب مثنوي
از آثار طبع عالم رباني و حكيم صمداني
مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي الله مقامه

 بسم الله الرحمن الرحيم
اي منزه پرده‌دار پرده‌در       ** * **      وي بهر پرده در و از پرده در
چون سرايم من سپاست كان سپاس       ** * **      در قياس است و تو بيرون از قياس
لايق ذكر ثنايت جز تو كيست       ** * **      وز تو جز تو هيچكس آگاه نيست
وصف ما اندر خور اوهام ماست       ** * **      ذات تو بيرون ز حد وهمهاست
ما همه در چند و چون و تو برون       ** * **      چون درآيد وصف تو در چند و چون
كنه تو در پرده حسنت نهان       ** * **      نور حسنت آشكارا در جهان
اين چه حسن است اي جميل بيمثال       ** * **      كز فروغ نور خود داري جلال
 هر كه بينم عاشق رخسار تست       ** * **      گر چه خود محجوب از ديدار تست
آتش شوق تو اندر سينه‌هاست       ** * **      جلوه روي تو در آئينه‌هاست
سوي تو پويند و از كوي تو دور       ** * **      حسن تو بينند و از ديد تو كور
شور مجنون از تو ليلي آيتي است       ** * **      سوز وامق از تو عذرا آلتي است
از خطا خوانند ليلي را نگار       ** * **      وز غلط گويند عذرا بود يار
هر كه بيني طالب نيكو بود       ** * **      خود نكوئي جلوه ز آن رو بود
اين چه حسن است اي جميل بي‌نظير       ** * **      كو فكنده شور در برنا و پير
نور حسن تست در كون و مكان       ** * **      آشكارا از عيان و از نهان
عرش اعظم گشته سرگردان تو       ** * **      مانده كرسي واله و حيران تو
آسمانها در هوايت بي‌قرار       ** * **      وز زمينها برده هجر تو مدار
سينه خور از غمت بريان شده       ** * **      روي مه از شوق تو تابان شده
آتش از شوق جمالت در تب است       ** * **      روز خاك از درد هجرانت شب است
 باد از سوداي تو جولانگر است       ** * **      ديده آب از هواي تو تر است
رعد از درد غمت نالان بود       ** * **      چشم ابر از شوق تو گريان بود
سوز عشق تو است اندر جان برق       ** * **      آتش شوقت بود در غرب و شرق
روي روز از شوق تو تابان بود       ** * **      وز غمت شب تيره و نالان بود
هر كجا رويد گياهي سينه‌چاك       ** * **      در هوايت سر برون آرد ز خاك
چشم نرگس باز بر رخسار تو است       ** * **      پاي در گل سرو از رفتار تو است
لاله را بر دل ز سوز تست داغ       ** * **      سنبل از درد تو افسرده دماغ
هر كجا جنبنده گشته روان       ** * **      باشدش از عشق روي تو روان
طايري هر جا كه در پرواز شد       ** * **      در هواي تو پر او باز شد
ماهيان غرقند در درياي شوق       ** * **      مرغ را در گردن از عشق تو طوق
طايران را آشيان در كوي تست       ** * **      ناله‌شان از درد هجر روي تست
بلبل از گل طالب رخسار تست       ** * **      قمري از سرو عاشق رفتار تست