كتاب : ركن رابع ، در توضيح اصطلاح ركن رابع    صفحه :


ركن رابع
از تصنيفات عالم رباني و حكيم صمداني
مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي الله مقامه

 بسم الله الرحمن الرحيم
ثناي بيحد خداوندي را سزاست جلت عظمته كه پادشاه جهانيان است و درود نامعدود پيغمبري را رواست علت مكانته كه خليفة الله در بندگان است و ستايش بي‌احصاء اولياء او را بجاست عزت جلالتهم كه جانشينان اويند و تكريم بي‌منتها اولياء ايشان را شايسته است قربت مكانتهم كه حافظان دينند و نكوهش لايحصي اعداي ايشان را بايسته است عمهت قلوبهم كه مخربان آئينند .
 و بعد چنين گويد بنده اثيم كريم بن ابرهيم كه نور چشم موفق مسدد و فرزند مكرم مؤيد محمدرحيم وفقه الله لمراضيه و جعل آتيه خيرا من ماضيه از دارالخلافه طهران مراسله‌اي نوشته بود كه جناب جلالت‌مآب امجد افخم و اكرم اعظم مركز دايره جلالت و قطب كره عظمت كيوان آسمان ابهت و شمس فلك رفعت اعني سپهسالار اعظم اكرم افخم دامت ايام شوكته و ثبتت اركان دولته سؤالي فرموده‌اند از مسأله ركن رابع كه در السنه و افواه در اين زمانها جاري و در هر كوچه و برزن اين اوقات ساري است كه اين چيست و مراد از آن كيست و مذكور نموده بود كه جواب بقدر مقدور عرض شده است ولي طبع مستقيم ايشان بآن قناعت ننموده و بايد تحقيق اين مطلب را شما كنيد و چند ورقي در اين باب املا نمائيد حقير هم اجابة لمسئوله
 و بجهت زدودن غبار شبهه از طبع صافي و ضمير منير ايشان اين چند ورق را نوشتم اميدوار از تأييد حضرت كردگار بتوسط حضرت بقية‌الله عجل الله فرجه چنان ميباشم كه طوري نوشته شود كه بكلي غبار شبهه از خاطر عاطر ايشان زدوده شود و حق از باطل ظاهر گردد .
اولا عرض ميشود كه آنچه نگاشته ميشود نه بر همين خلق زمين املا ميشود بلكه آنچه گفته ميشود و نوشته اولا بر كرام الكاتبين املا ميشود مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد و ايشان در نامه عمل انسان ثبت ميكنند و روز قيامت در نزد خداوند عالم السر و الخفيات و نبي حاكم بر بريات و ولي شاهد بر ظواهر و خبيات بيرون ميآورند و همان سند و حجت است بر انسان هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق پس نشايد كه انسان سخني بر خلاف عقيده خود بگويد يا بنويسد و