كتاب : يا علي مدد ، در ادله صحت مددخواستن از حضرت امير و ائمه اطهار عليهم السلام    صفحه :


ياعلي‌مدد
از تصنيفات عالم رباني و حكيم صمداني
مولاي شهيد مرحوم آقاي حاج عبدالرضا خان ابراهيمي اعلي الله مقامه

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و مولانا محمد و آله الطيبين الطاهرين و شيعتهم المخلصين .
و بعد چنين گويد بنده مسكين عبدالرضا بن ابي‌القاسم بن زين‌العابدين كه دوست محترم و برادر مكرم جناب آقاي مهندس عبدالله مجرين كه اخيرا از سفر پاكستان مراجعت نموده‌اند از قول يكي از فضلاي شيعيان پاكستان حكايت ميكردند كه اهل سنت در آن حدود بر شيعيان ايراد دارند كه چرا در بسياري از مواقع } يا علي مدد { ميگويند و سنيان اين سخن را شرك ميشمارند و ما از جواب آنها درمانده‌ايم و آن فاضل محترم آرزو ميكرده كه كاش جوابي براي آنها مييافتيم و مثل اين بود
 كه آقاي مهندس چنين انتظار داشتند كه اين ناچيز چيزي در اين باره بنويسم و چون ديدم كه در نوشتن آن نصرتي از براي مؤمنين است شروع بنوشتن جوابي از ايراد آنها مينمايم باشد كه خداوند عالم بر دست اين مسكين نصرتي از آن مؤمنين بفرمايد ، و قبل از بحث در اين مسأله بايد عرض كنم كه اصل مسأله از مسائل غامضه عرفاني است و دليل آساني كه در خور فهم عوام باشد براي آن نيست و عوام اين نوع توسل را از اهل عرفان آموخته‌اند و اهل عرفان آنرا از ادله محكمه كتاب و سنت و آياتي كه خداوند در آفاق و انفس بآنها نمايانيده است استنباط نموده‌اند معذلك تا آنجا كه ممكن باشد سعي ميكنم كه ادله صحت اين نوع توسل را بزبان سهل و آسان عرض كنم پس عرض ميكنم لا حول و لا قوة الا بالله كه بحث در اين باب درباره دو مطلب است :
اول آنكه آيا جايز است استعانت بمخلوق جست يا نه ،
 دوم آنكه اگر جايز است آيا استمداد از حضرت امير عليه السلام در اين اوقات ميسر است يا نه و كاري از آن بزرگوار ساخته ميشود يا نميشود ، و اين دو مطلب را انشاء الله در ضمن فصولي شرح ميدهم :
فصل شكي نيست كه خداوند عالم فاعل كليه افعال است و افعال خلق همه بحول و قوه او است و خلق و اعمالشان همه خلق خدايند چنانچه در كتاب خود فرموده خلقكم و ما تعملون يعني خلق كرده شما را و آنچه را كه عمل ميكنيد و فرموده قل الله خالق كل شئ يعني بگو خداوند خالق هر چيزي است و بنا بر اين همه افعال و صفات و همه چيزها خلق خدايند و خداوند بوجودآورنده آنها است و در اين شكي نيست ولي سخن در اين است كه آيا فعل خداوند عين ذات او است يا غير ذات او ؟ اگر بگوئيم فعل او عين ذات او است از آن لازم ميآيد كه ذات خداوند